×

Algemene voorwaarden

Bijzondere bepalingen

 1. Maten, specificaties, prijzen en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van onbedoelde vergissingen en/of plaatsingsfouten.
 2. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van kopiëren, downloaden of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robtics.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Robtics: de onderneming onder de handelsnaam Robtics, statitutionair gevestigd te Leidschendam, De Star 3H, 2266NA, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 54268397;
 • Robtics.nl: de website van Robtics, zich bevindende op het internet adres https://www.robtics.nl en alle onderliggende pagina's, uitgezonderd verwijzingen naar websites van derden;
 • Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Robtics en de afnemer binnen een overeengekomen termijn aan de afnemer geleverd dient te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden;
 • Afnemer: een ieder die al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep die met Robtics een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Robtics een aanbieding doet of offerte maakt;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Robtics en de afnemer;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Robtics en afnemer waarop Robtics deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Robtics, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Robtics zijn overeengekomen.
 4. Robtics is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.


Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen en bestellingen

 1. Alle door Robtics uitgebrachte offertes hebben een geldigheid voor een termijn van maximaal dertig (30) dagen.
 2. Zowel Robtics als de afnemer is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd.
 3. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en gedurende de geldigheid van lopende offertes welke tot stand zijn gekomen tijdens de aanbiedingsperiode.
 4. Afwijkingen van aanbiedingen en bestellingen binden Robtics alleen indien deze door Robtics schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Een bestelling bindt de afnemer.
 6. Robtics kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte of aanbieding danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Tenzij anders uit de offerte of bestelling blijkt, zijn extra montage- en/of plaatsingswerkzaamheden niet in de offerte of bestelling inbegrepen.
 8. De prijzen in de genoemde offertes, aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 9. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of bestelling opgenomen aanbod is Robtics daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Robtics anders aangeeft.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Robtics niet tot levering van een deel van de in de offerte, aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 11. Offertes, aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 - Overeenkomst en wijziging van de overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten, geleverd door Robtics, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door Robtics uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Robtics zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 5. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Robtics de afnemer hierover tevoren inlichten.
 6. In afwijking van 4.4 zal Robtics geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Robtics kunnen worden toegerekend.
 7. Prijswijzigingen
  1. Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
  2. Indien zich een prijsverlaging van het bestelde product voordoet, binnen twee (2) weken na het tot stand komen van de overeenkomst, zal deze op verzoek van de afnemer worden verrekend.
  3. Het bepaalde onder lid 7.2 van dit artikel is niet van toepassing op prijsverlagingen in het kader van acties, kortingen, opruimingen, aanbiedingen, showroommodellen, en dergelijke.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  1. Robtics blijft eigenaar van het aan de afnemer verkochte product zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.


Artikel 5 - Levering

 1. De door Robtics opgegeven levertijden gelden bij benadering en bindt Robtics niet.
 2. Bij niet tijdige levering dient de afnemer Robtics schriftelijk in gebreke te stellen en Robtics een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. Bij overschrijving van de door de afnemer gestelde nieuwe levertermijn is de afnemer gerechtigd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan, zonder dat zulks tot enige schadevergoedingsplicht van Robtics kan leiden.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het winkeladres van Robtics te Leidschendam.
 5. De afnemer is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.
  1. Indien bezorging door Robtics is overeengekomen en de afnemer niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met vijftig euro (€ 50,-). Deze extra kosten dienen afgerekend te worden bij levering.
  2. Indien de afnemer bij bezorging het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert om een reden anders dan in lid 5.3 van dit artikel genoemd, is de afnemer vijftien procent (15%) annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
  3. Afnemer heeft het recht het product te weigeren wanneer deze:
   • beschadigd wordt aangeboden;
   • niet in overeenstemming is met het overeengekomen product.


Artikel 6 - Bezorgen

 1. Tenzij anders is overeengekomen worden geen producten door Robtics bezorgd.
 2. Indien bezorging door Robtics is overeengekomen, wordt het product door Robtics uitgepakt en gecontroleerd op schade.
 3. Indien bezorging is overeengekomen zoals benoemd in 6.2, is het niet mogelijk om achteraf schade aan het product te reclameren.


Artikel 7 - De koop ongedaan maken

 1. De afnemer heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 7 werkdagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar Robtics. Hiervan zijn uitgesloten maatwerkproducten en producten die speciaal voor de afnemer zijn besteld. De afnemer ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Robtics wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De afnemer dient per E-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.
 2. Indien de afnemer besluit het product terug te sturen naar Robtics zijn de kosten van het retour zenden aan Robtics voor rekening van de afnemer. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Robtics zijn voor verantwoording en rekening van de afnemer.
 3. Het product kan in de volgende drie staten verkeren:
  1. Staat 1; het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4.1 tot en met 4.7. De afnemer ontvangt honderd procent (100%) van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
  2. Staat 2; het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4.1 tot en met 4.7. De afnemer ontvangt maximaal tachtig procent (80%) van het aankoopbedrag van het product retour.
  3. Staat 3; het product is beschadigd of de originele verpakking ontbreekt of toebehoren ontbreken zoals: handleiding, montagemateriaal, meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4.2 tot en met 4.6. De afnemer ontvangt maximaal zestig procent (60%) van het aankoopbedrag van het product retour.
 4. Voorwaarden voor retourzending
  1. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
  2. het product dient ongebruikt te zijn;
  3. het product dient schoon te zijn, zoals de afnemer deze heeft ontvangen;
  4. het product mag niet ingebouwd zijn geweest;
  5. het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
  6. meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
  7. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding en meegeleverde accessoires.
 5. Bepaling restitutiebedrag
  1. Na ontvangst van het retour gestuurde product door de afnemer aan Robtics, zal Robtics het product deskundig (laten) onderzoeken. De afnemer wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage wat aan de afnemer zal worden terug betaald.
  2. Indien de afnemer akkoord gaat met de in lid 5.1 gestelde percentage zal Robtics het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken.
  3. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de in lid 5.1 gestelde percentage blijft het product eigendom van de afnemer en dient de afnemer, voor eigen rekening, binnen een termijn van acht (8) werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.


Artikel 8 - Garantie

 1. Robtics garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 8.1 genoemde garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering.
 3. De onder 8.1 genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.
 4. Robtics verschaft de afnemer een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 5. Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garantie, zal Robtics het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door afnemer, naar keuze van Robtics vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging, verbindt afnemer zich reeds nu het vervangen product aan Robtics te retourneren en de eigendom daarover aan Robtics te verschaffen.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Robtics, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
 7. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Robtics in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 9 - Onderzoek, reclamatie

 1. De afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie (3) dagen na levering schriftelijk aan Robtics te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Robtics met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Robtics gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en eventuele voorrijdkosten in rekening te brengen.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst afnemer het gebrekkige product te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Robtics en op de wijze zoals door Robtics aangegeven.


Artikel 10 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden wordt gebracht.


Artikel 11 - Betaling

 1. Betaalwijze:
  1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto contant plaats te vinden.
  2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden vóór levering.
  3. In het geval van facturatie door Robtics dient de betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.
  4. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
  5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Robtics en de verplichtingen van de afnemer jegens Robtics onmiddellijk opeisbaar.
  6. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen, dient het overeengekomen totaalbedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum doch uiterlijk de werkdag voor bezorging/afhalen op de girorekening van Robtics te zijn bijgeschreven.
  7. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen en het totaalbedrag is gedeeltelijk bijgeschreven, dient de betaling van het restant contant plaats te vinden bij afhalen/bezorging.
  8. Indien is overeengekomen om te betalen onder rembours dient de betaling netto contant plaats te vinden bij bezorging.
 2. Terugstorting
  1. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 5.3 wordt besloten de overeenkomst te ontbinden, zal Robtics het reeds bijgeschreven overeengekomen totaalbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen aan de afnemer terugstorten.
  2. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 5.3 wordt besloten de niet leverbare onderdelen te verwijderen uit de overeenkomst, zal Robtics het totaalbedrag van de verwijderde onderdelen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen aan de afnemer terugstorten.
  3. Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 12 - Incassokosten

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal vijftien procent (15%) van de hoofdsom met een minimum van vijftig euro (€ 50,-), alles exclusief omzetbelasting.


Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Indien het door Robtics geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Robtics jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Robtics beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is Robtics niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van afnemer.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Robtics of zijn ondergeschikten.


Artikel 14 - Overmacht

 1. Robtics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Robtics daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Robtics geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Robtics niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Robtics worden daaronder begrepen.
 3. Robtics heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Robtics zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover Robtics ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Robtics gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 15 - Klachten

Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Robtics serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de afnemer per E-mail, brief of fax kenbaar gemaakt te worden. Robtics zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen trachten op te lossen. Via E-mail wordt de afnemer door Robtics bericht.


Artikel 16 - Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Robtics is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Robtics het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 17 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Robtics en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 18 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn op te vragen op de website van Robtics. Het adres hiervan is: https://www.robtics.nl/pl/content/3-terms-and-conditions-of-use.

Product added to wishlist
Product added to compare.